کلیدواژه‌ها = خیار شرط
جایگاه شرط مؤامره در خیار شرط از منظر فقه شیعه

دوره 8، شماره 14، مهر 1395، صفحه 59-74

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ علیرضا ملاشاهی


بازپژوهی ادلۀ عدم جواز دخول خیار شرط در ایقاعات

دوره 8، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 29-52

سیف‌اله احدی؛ محمدحسن حائری یزدی


شرط خیار در عقد ضمان

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 3-24

مصطفی محقق داماد؛ غلامرضا یزدانی