کلیدواژه‌ها = مسئولیت دولت
بررسی مسئولیت واگذاری اراضی مستثنیات ناشی از خطا در تشخیص اراضی ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.30513/cjd.2022.2826.1496

مجید رضا شیخی نصرآبادی؛ سید حسن وحدتی شبیری؛ محمد علی سعیدی؛ سید سعید موسوی نژاد نائینی