نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. اعتبارسنجی تعمیم شهادت کافر علیه مسلمان در دعاوی مدنی

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 203-228

10.30513/cjd.2021.1337

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ منصور غریب پور؛ فرخنده محمدی