نویسنده = ������������ ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی تطبیقی در دیدگاه امام خمینی در ماهیت ایجاب و قبول و آثار فقهی و حقوقی آن

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 107-122

محمدحسن حائری؛ محمدحسین انصاری حقیقی