نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی حق پذیره (حق تقدیمی)

دوره 4، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 159-180

عبد الرضا اصغری؛ فرزاد بهشتی توندری