نویسنده = عباس قاسمی حامد
واکاوی «حق حبس»در نهاد خانواده با تاکید بر «فرض اعسار زوج»

دوره 13، شماره 23، خرداد 1400، صفحه 271-296

10.30513/cjd.2021.1489.1296

عباس قاسمی حامد؛ محمد علی سعیدی؛ مصطفی شاهبازی؛ محمدعلی قوامی؛ علیرضا متین نیا