نویسنده = ���������� ���������������� ��������������������
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن (مطالعة فقهی ـ حقوقی)

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 49-64

سیدمحمدتقی قبولی درافشان