نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آرای فقها دربارة تبدیل مهریه به نرخ روز

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1388، صفحه 123-142

زینت جعفری فشارکی