نویسنده = ���������� ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. قلمرو فقه و ماهیّت اِباحه، جستاری در قاعده ی «عدم خلوّ الواقعة عن الحکم»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.1152.1226

محمدعلی بنایی خیرآبادی؛ محسن جهانگیری


2. فتوای معیار در قانون گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 91-118

10.30513/cjd.2021.1123.1216

محسن جهانگیری؛ محمدعلی بنایی خیرآبادی