نویسنده = �������������� �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبنای اصل حاکمیت اراده در انگاره اسلام، فرانسه

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 39-68

10.30513/cjd.2020.705.1147

اسماعیل باقریان خوزانی؛ محمد هادی مهدوی؛ مسعود راعی؛ احمد توکلی