نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در تأثیر تنگدستی دائن بر مسئله مستثنیات دین

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 265-286

10.30513/cjd.2020.481

موسی حکیمی صدر؛ فاطمه رجایی