نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر انگاره فقیهان در باب اشتراط «اتحاد جنس» در تحقق ربای معاملی

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-100

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ احمدعلی قانع؛ محمدهادی حبیب‌اللهی