نویسنده = ���������� ���������������� ����������������������
تعداد مقالات: 1
1. تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-48

سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ مهدیه لطیف زاده