نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اعتبارسنجی شرط ادخال غیرموقوف‌علیهم در وقف

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 249-270

10.30513/cjd.2021.1977.1366

محمد حسن قاسمی؛ غلامرضا یزدانی؛ مجید استاد مؤدب خوشرو