نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. قلمرو اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم در مراجع داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1399

10.30513/cjd.2021.334.1066

سید فیروزه سیدنژاد؛ رضا مقصودی؛ مهین سبحانی