نویسنده = ����������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی فقهی ادلّۀ اعتبار کتابت دِین

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 177-198

حمید مسجدسرایی؛ خالد نبی‌نیا