نویسنده = ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شروط مبطلِ پیش‌بینی‌شده در مادۀ 233 قانون مدنی و امکان توسعۀ آن

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 155-176

سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ امیر یوسف‌ثانی