نویسنده = ������������������ ������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیراعمال تحریم توسط کشور های طرف موافقت نامه برجام دراجرای قراردادهای بالادستی بین المللی نفتی از دیدگاه نظام حقوقی ایران

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 163-190

10.30513/cjd.2020.488.1097

فرهاد روهنی؛ سید نصراله ابراهیمی؛ مجتبی زاهدیان؛ سید محسن حسینی پویا