نویسنده = �������� ���������������� ���������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی ـ حقوقی اسقاط کافّۀ خیارات

دوره 7، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 151-172

زهره حاجیان فروشانی؛ علی‌ مظهر قراملکی