نویسنده = هادی شعبانی کندسری
جریان خیارات در اقاله

دوره 7، شماره 12، آبان 1394، صفحه 3-18

محمدحسن صادقی مقدم؛ علی ساعت‌چی؛ هادی شعبانی کندسری