نویسنده = ������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 173-202

10.30513/cjd.2021.112.1026

محمد صادقی؛ سبحان عباس‌پور