نویسنده = محمدحسن صادقی مقدم
ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضی و غیر معاوضی

دوره 8، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 53-78

محمدحسن صادقی مقدم؛ محمد صادقی؛ سیدرضا امیری سرارودی


جریان خیارات در اقاله

دوره 7، شماره 12، آبان 1394، صفحه 3-18

محمدحسن صادقی مقدم؛ علی ساعت‌چی؛ هادی شعبانی کندسری


بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 7، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 49-72

محمدحسن صادقی مقدم؛ هادی شعبانی کَندسری؛ یاسر سهرابی