نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم حق در دو پارادایم «فقه مدنی» و «دموکراسی غربی

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 145-166

جعفر کبیری سرمزده