نویسنده = علیرضا مظلوم رهنی
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس

دوره 14، شماره 25، بهار و تابستان 1401، صفحه 103-126

10.30513/cjd.2021.62.1012

مجتبی زمانی؛ سهیل طاهری؛ پژمان پیروزی؛ علیرضا مظلوم رهنی