نویسنده = ��������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد فقه امامیه دربارۀ بیع میته به مستحلّین

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 133-158

عبدالرضا اصغری؛ مهدیه لطیف‌زاده