نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بازپژوهی مستندات حکم فقهی حرمت ابدی در زنای ذات بعل و معتدّۀ رجعیه

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-104

حمید مسجدسرایی؛ صغری باقرزاده؛ سیدرسول موسوی