نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مفهوم اضطرار اجتماعی و تأثیر آن در تجویز اتلاف مال

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-32

علی سرایلو؛ محمدتقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی