نویسنده = ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه قاعدۀ «تحذیر» در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-212

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ محمد دانش‌نهاد


2. جایگاه شرط مؤامره در خیار شرط از منظر فقه شیعه

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-74

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ علیرضا ملاشاهی


3. بررسی و نقد فقهی ـ حقوقی ارث زن در طلاق مریض

دوره 5، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 163-180

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ صالح سعادت