نویسنده = ����������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. انتقال حقوق و تعهدات قراردادی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 169-198

مصطفی انصاری‌نسب؛ حسن مرادی؛ نجادعلی الماسی