نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فقهی حقوقی سوءاستفاده از حقّ مالکیت ربات در امر اشتغال

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 51-82

حمزه نظرپور؛ علی‌اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی


2. تحلیل فقهی مادۀ 651 قانون مدنی

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 171-190

علی‌اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ شهرام شامیری شکفتی


3. وضعیت حقوقی شرط عدم نفقه در نکاح دائم

دوره 5، شماره 8، پاییز و زمستان 1392، صفحه 3-26

علی‌اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ رزاق ادبی فیروزجایی