نویسنده = �������� �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. حل و فصل مالی بانکها و موسسات اعتباریِ متوقف «با نگاهی به طرح جامع بانکداری»

دوره 13، شماره 24، پاییز و زمستان 1400، صفحه 51-80

10.30513/cjd.2021.39.1009

احمد بیگی حبیب آبادی؛ حسین پاشائی