نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی چگونگی انعقاد حواله (با رویکرد نقد مادۀ 725 قانون مدنی)

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 163-188

محسن مهدیان؛ احمد باقری


2. بطلان عقد مکره و نقد نظریۀ عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-102

احمد باقری؛ زهره نیک‌عمل


3. نقدی بر تفاسیر حقوقی مادۀ 218 قانون مدنی و ارائۀ تفسیر بر پایۀ آموزه‌های فقه امامیه

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 65-88

امین سلیمان کلوانق؛ احمد باقری؛ احمد مرتاضی