نویسنده = علیرضا مظلوم رهنی
تعداد مقالات: 1
1. مبانی ضرر غیرمستقیم قابل‌جبران در حقوق ایران و انگلیس

دوره 13، شماره 23، بهار و تابستان 1400، صفحه 119-144

10.30513/cjd.2021.25.1008

مجتبی زمانی؛ سهیل طاهری؛ پژمان پیروزی؛ علیرضا مظلوم رهنی