دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. مبانی ضرر غیرمستقیم قابل‌جبران در حقوق ایران و انگلیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

مجتبی زمانی


2. حل و فصل مالی بانکها و موسسات اعتباریِ متوقف «با نگاهی به طرح جامع بانکداری»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

احمد بیگی حبیب آبادی؛ حسین پاشائی


3. مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

محمد صادقی؛ سبحان عباس‌پور


4. تولیت موقوفه در صورت عدم تعیین متولی از سوی واقف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

غلامرضا یزدانی؛ مجید استاد مودب خوشرو


5. بازخوانی مسأله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح‌شناسی حدیثی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

جواد ایروانی؛ رضا حق پناه؛ زهرا حسین زاده


6. ضرورت و امکان سنجی رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

محمدحسن صادقی مقدم؛ حجت اله مرادی


7. ماهیت حقوقی وصیت به وقف در حقوق ایران و مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

سیدسعید حبیب زاده؛ مهدی رشوند بوکانی


8. تصحیح فقهی ضمان تعلیقی؛ با رویکرد نقد مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

هادی خوش نقش؛ محمد ادیبی مهر


9. مسئولیت مدنی و کیفری کالای فاقد اطلاعات مصرفی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران (با رویکردی به قواعد فقهی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

امام بخش طهماسبی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ عبداله بهمن پوری


10. قلمرو اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم در مراجع داوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

رضا مقصودی؛ مهین سبحانی؛ سید فیروزه سیدنژاد


11. مسقط خیار نبودنِ حدوث عیب با جبران خسارت (نقد بند 3 ماده 429 ق.م)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

محمدرضا کیخا؛ حمید موذنی بیستگانی؛ مرضیه قاسمی بیستگانی


12. بررسی مبانی و احکام معامله مال غیر در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

حامد خوبیاری؛ محمد صادق طباطبایی؛ علیرضا آرش پور


13. ضمانت اجرای تخلف عامل از شرط زرع معین در مزارعه (نقدی بر ماده 537 قانون مدنی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

غلامرضا یزدانی


14. نقش منطق در تفسیر قرارداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

همایون مافی؛ علیرضا بهاری


15. بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ خیرالله قیاسی سونکی


16. امکان سنجی استناد به قاعده "الحرام لا یحرم الحلال" نسبت به زنا در باب نکاح با تطبیق بر ماده 1055ق.م

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

مهدی معظمی گودرزی؛ میثم خزایی؛ محمد حسن موسوی خراسانی؛ حجت پولادین


17. استناد به دفاع ضرورت به‌عنوان عامل رافع مسئولیت بین‌المللی دولت در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل با بررسی موردی سپر انسانی (تترس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1399

سید قاسم زمانی؛ عباسعلی عظیمی شوشتری؛ مجتبی افشار


مطالب عمومی

18. فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


19. فرم تعهدنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


مقاله پژوهشی

20. بررسی قابلیت اذن در ایجاد حق برای ماذون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

محمد صالحی مازندرانی؛ علی جوادیه