تحلیل فقهی گزارة حدیثی «لیس فی المال حقّ سوی الزکاه

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

وجوب مواردی از پرداختهای مالی در اسلام، بین فقیهان محل بحث است و با وجود دلایلی قرآنی و روایی مبنی بر وجوب برخی از آنها همچون «حق معلوم»، عموم فقیهان، به عدم وجوب فتوا داده‌اند. بررسی مستندات آنان نشان می‌دهد مهمترین دلیل در توجیه آیات و روایات مربوطه و حکم به عدم وجوب، روایاتی است که مفاد آنها، انحصار واجبات مالی در زکات است: «لیس فی المال حقّ سوی الزکای». چنان که به همین دلیل، در مشروعیت وضع مالیات نیز، تشکیک شده است. این تحقیق نشان می‌دهد روایات یادشده، از نظر سند و دلالت، دارای ضعف بوده و برای حکم یادشده قابل استناد نیستند. از این‌رو، روایات منقول از منابع شیعه و اهل سنت مورد ارزیابی سندی و محتوایی قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Hadith Proposition of “There Is No Right in the Property Except Alms”

نویسنده [English]

  • Dr. Javad Irvani
 A member of academic board of Razavi University of Islamic Sciences
چکیده [English]

N
ecessity of some cases of financial payments in Islam are in dispute among jurisprudents and in spite of existence of Quranic and traditional reasons about the obligation of some of them like “Known Right”, mostly all jurisprudents have pronounced that they are not necessary. Examining of their evidences shows that the most important reason for the justification of their verses and traditions and so their non necessity are traditions that their contents are limited to alms. Thus, for this reason the lawfulness of taxes has been doubted, too. This research shows that mentioned traditions are weak in respect of their chain and denotation and can not be relied on for decree. So, quoted traditions from Shiite and Sunni sources have been considered in chain and denotation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Alms
  •  Known right
  •  Jurisprudence
  • Financial payments
  • Charity