نقد و بررسی اجمالی دلایل تحریم شبیه‌سازی از منظر عالمان اهل سنت

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور (واحد دانسفهان)

چکیده

انسان در عصر تکنولوژی و شکوفایی علم و صنعت زندگی می‌کند و توانایی بشر را در دخالت و تصرف در عالم، مشاهده می‌نماییم. امروزه شاهد گسترش دامنة این توانایی به عرصة دانش ژنتیک و زیست‌شناسی می‌باشیم که دانشمندان بسیاری را در نقاط مختلف جهان، در این زمینه به ابداع و نوآوری ترغیب نموده، یکی از این ابداعات خیره‌کننده، فرایند شبیه‌سازی است که موضوع این مقاله است. این مطلب به قدری اهمیت دارد که عصر حاضر را با عنوان عصر ژنتیک می‌شناسند.
      اکثر اهل سنت در بیشتر آرایشان به دلایلی متمسک شده و به تحریم شبیه‌سازی انسان پرداخته‌اند. اهم این دلایل عبارتند از:
1‍ـ از بین بردن نهاد ازدواج و نابودی خانواده؛
      2‍ـ ابهام در روابط خویشاوندی؛
      3‍ـ از بین بردن مفهوم مادری و نبود پدر در موارد خاص؛
      4ـ ابهام در نفقه و ارث
      و... .
      این مقاله در صدد نقد و بررسی اجمالی دلایل حرمت شبیه‌سازی انسان از دیدگاه اهل سنت است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Briefly Examining the Reasons of the Prohibition of Cloning in Viewpoint of Sunni Intellectuals

نویسنده [English]

  • Suraya Rostami
 A member academic board of Payame Noor University
چکیده [English]

M
ankind lives at age of technology and flourishing of science and industry and we see the power of man in interference and occupation of the world. Today, we find the extent of this ability in the area of genetics and biology that has persuaded many scientists throughout the world to innovations and initiations. One of these stunning innovations is the process of cloning that is the subject of this article. This is such an important issue that the present age is known as the age of genetics
Most of Sunni jurisprudents believed that human cloning is prohibited. The most important of their reasons are: 1- destroying of family identity. 2- Ambiguity in relationship of relatives. 3- Annihilating of the concept of motherhood and lacking of father in some cases. 4- Ambiguity in alimony and inheritance.
     This article attempts to consider and criticize the reasons of the prohibition of human cloning from view of Sunni intellectuals.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Cloning
  •  Harm
  • Expediency
  • Genetic
  • Prohibition
  • Sunni views