نقد و بررسی اجمالی دلایل تحریم شبیه‌سازی از منظر عالمان اهل سنت

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور (واحد دانسفهان)

چکیده

انسان در عصر تکنولوژی و شکوفایی علم و صنعت زندگی می‌کند و توانایی بشر را در دخالت و تصرف در عالم، مشاهده می‌نماییم. امروزه شاهد گسترش دامنة این توانایی به عرصة دانش ژنتیک و زیست‌شناسی می‌باشیم که دانشمندان بسیاری را در نقاط مختلف جهان، در این زمینه به ابداع و نوآوری ترغیب نموده، یکی از این ابداعات خیره‌کننده، فرایند شبیه‌سازی است که موضوع این مقاله است. این مطلب به قدری اهمیت دارد که عصر حاضر را با عنوان عصر ژنتیک می‌شناسند.
      اکثر اهل سنت در بیشتر آرایشان به دلایلی متمسک شده و به تحریم شبیه‌سازی انسان پرداخته‌اند. اهم این دلایل عبارتند از:
1‍ـ از بین بردن نهاد ازدواج و نابودی خانواده؛
      2‍ـ ابهام در روابط خویشاوندی؛
      3‍ـ از بین بردن مفهوم مادری و نبود پدر در موارد خاص؛
      4ـ ابهام در نفقه و ارث
      و... .
      این مقاله در صدد نقد و بررسی اجمالی دلایل حرمت شبیه‌سازی انسان از دیدگاه اهل سنت است.
 

کلیدواژه‌ها