شیوه‌های احراز وثاقت راویان

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

از دیرباز حدیث‌پژوهان برای شناسایی احادیث صحیح از ضعیف در کنار ارزیابی محتوایی به بررسی سندی روایات پرداخته‌اند و شناسایی حال راویان دارای سابقة دیرینه‌ای در تاریخ حدیث می‌باشد. پذیرش احادیث، مشروط به وجود یک سری شرایط در راوی آن است که در این میان وثاقت شرط اساسی راوی است. سؤال اصلی این است که چگونه وجود این شرط و یا سایر شرایط را در راوی می‌توان احراز کرد. این نوشتار به اختصار به بیان دو شیوة توثیق خاص و عام و موارد هر کدام پرداخته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ways of Identifying the Authority of Narrators

نویسنده [English]

  • Dr. Seyyed Ali Delbari
 A member of academic board of Razavi University of Islamic Sciences
چکیده [English]

S
ince a long time ago researchers of hadith for distinguishing of genuine tradition from the weak one have considered them in their content and chain.Iidentifying the state of the narrators has an old background in the history hadith. Acceptance of traditions is provided that their narrators have some conditions including authority of the narrators. The main question is that how this condition or other conditions can be recognized? This writing has shortly explained two ways of particular and general authentication and their cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Particular and general authentications
  • Assessment of traditions in chain
  • Methods of making known the authority of the narrator
  • Contextual study of hadith
  • Criticism of traditionalists of hadith