تعامل فریقین در گسترة دانش اصول

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

آنچه از تاریخ اصول به دست می‌آید، اولین کتاب مدون اصولی در شیعه کتاب «الرسالی الاصولیه» یا «التذکری باصول الفقه» اثر ارزشمند شیخ مفید (م 413 ق.) است. البته پیدایش علم اصول در شیعه، دیرینة بیشتری دارد و گذشته از آن مباحث اصولی که در سخنان امامان معصومM وجود دارد و از این‌رو آنان را می‌توان واضع و مؤسس علم اصول دانست، کتابهایی در عصر امامان یا غیبت صغری یا کبری تا زمان مرحوم مفید به برخی از مسائل اصولی پرداخته است. از این‌رو سخن اخباریان جدید که به طور کل ریشه‌دار بودن مباحث اصولی و علم اصول را در عصر معصومu انکار می‌کنند بی‌اساس است.
      تاریخ بیانگر آن است که بزرگان مکاتب فقهی اهل سنّت در کنار اصحاب امامان معصومM به شاگردی آنان پرداخته اصول اولیه را فراگرفته و بر حسب نیاز خویش به پاسخ‌یابی مسائل نوپیدای جامعة خویش دست زده‌اند. در قرنهای بعد عالمان شیعی با توجه به محروم بودن از درک حضور امامان معصومM مجبور به پاسخگویی نیازهای جامعة خویش در برابر مسائل نوپیدای هر زمان شدند و طبعاً مسیر پاسخ‌یابی را در مباحث اصولی جستجو کردند که ریشه در کلام امامان معصومM دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of Two Sects in the Scope of Principles of Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Dr. Mohsen Jahangiri
 Assistant professor of Razavi University of Islamic Sciences
چکیده [English]

T
The history of methodology of jurisprudence shows that the first book which has been written about principles of jurisprudence in Shiite is “Al-resala Al-usuliya” or “Al-tazkerah be Usule Al-fegh” that is a valuable work of Sheikh Mofid. Of course appearance of principles of jurisprudence in Shiite is longer. In addition to the existence of some methodological discussions in the words of innocent Imams that show they can be the founders of this science, some books
of the era of Imams or the time of minor occultation or major occultation until the time of Sheikh Mofid have propounded some of the methodological issues. So, the claims of new traditionalists that there is nothing in the words of innocents Imams are basically incorrect.
     History shows that the great of jurisprudential schools of Sunnis along side with the companion of Innocents Imams were the students of Imams and they have gained the first principles from them and attempted to find the answers of the new issues of their society according to their needs. Centuries later, Shiites intellectuals because of the absence of their Imams were forced to find the answers of their society needs. So, they find the way of answering in the principles of jurisprudence that is rooted in the words of innocents Imams.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Interaction
  • Methodological
  • Traditionalist
  • Principles of jurisprudence
  • Jurisprudential schools