بررسی قاعدة جَبّ (الإسلام یجبّ ما قبله و التوبی تجبّ ما قبلها

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی

چکیده

هرگاه آیین جدیدی برای مردم از سوی خداوند فرود می‌آید یا اینکه افراد جدید به آیینی می‌گروند، یکی از پرسشهای اصلی پس از این گرایش و اعتقاد برای دینداران جدید رفتارهای گذشتة آنان است. آنان که پیش از رو آوردن به دین جدید، رفتارهای مغایر با آموزه‌های آن مرتکب شده و یا تکلیفهای الزامی آیین جدید را در گذشته به جا نیاورده‌اند، واکنش در برابر آنان چگونه خواهد بود؟
      در صدر اسلام رسول خدا‹ این پرسشها را با گفتاری پاسخ فرمودند که بعدها فقیهان از آن «قاعدة جبّ» را اصطیاد کردند و با توجه به اقبال مردم جهان به اسلام ضرورت پرداختن به آن از منظر فقه در نزد فرهیختگان روشن است.
 

کلیدواژه‌ها