بررسی حدیث « السلطان ولیّ من لا ولیّ له

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

روایت «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» از دلایلی است که در بحث ولایت فقیه به آن توجه شده است. این روایت در نوشتار حاضر از دو منظرِ سندی و دلالی بررسی شده است. روایت مزبور، گرچه مستند بسیاری از فقیهان در مباحث مختلف قرار گرفته است، به لحاظ سندی چندان مطمئن نیست؛ زیرا در مجامع روایی شیعی اثری از آن به چشم نمی‌خورد و تنها در صورت پذیرش حجّیت شهرت منقول و یا اثبات شهرت محصل و قبول حجّیت آن، می‌توان سند آن را پذیرفت. بحث دلالی حدیث نیز در دو بخش «مفهوم سلطان» و «مفهوم من لا ولیّ له» ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Hadith of “Al-sultan wliyo man la wliya lah”

نویسنده [English]

  • Seyyed Jafar Alavi Gonabadi
 A member of academic board of Islamic sciences of Razavi University
چکیده [English]

 
T
the hadith of “Al-sultan wliyo man la wliya lah” is regarded as a reason in the discussion of the guardianship of Islamic jurisprudence. This hadith has been considered from the viewpoints of its chain and denotation. Although this tradition has been regarded as a document by the jurists in many discussions, it is not so authorized
traditional books. If we accept the authority of the traditional publicity or we prove the obtained publicity, it can be admitted as a document. The denotation of the hadith has been presented in tow parts: one is the concept of the “sultan” (king) and the other is the concept of the phrase of “man la wliya lah”.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  •       Key words: Sultan
  • Guardian
  • Guardian of those who doesn’t have any guardian
  • Jurist
  • Guardianship