واکاوی شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه(مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان وآمریکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 گروه فقه و مبانی حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

در حقوق ما آزادی و حاکمیت‌اراده علاوه بر قانون توسط نظم‌عمومی و اخلاق‌حسنه نیز محدود می‌گردد.قراردادهای مغایر نظم‌عمومی باطل و بلا‌اثر هستند. شرط نیز در این‌مورد همانند عقد است و حکم عدم قابلیت‌اجرای قراردادهای مخالف نظم‌عمومی و اخلاق حسنه به شروط مخالف آنها نیز قابل تسریست.ازشروطی که زوجین تحت‌تاثیر شرایط‌اجتماعی‌اقتصادی کنونی مایل به گنجاندن آن ضمن عقد‌نکاح هستند تا پای‌بندی طرف‌مقابل به این شرط را به الزامی دارای ضمانت‌اجرا تبدیل کنند،شرط‌عدم‌استیلاد می‌باشد که از چالش‌های جدی پیرامون آن بحث‌مغایرت یا عدم‌مغایرتش با نظم‌عمومی و اخلاق حسنه است.در پژوهش پیش‌رو با تمسک به روش توصیفی‌تحلیلی درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش برآمدیم که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا بطلان به‌دلیل مخالفت‌با نظم‌عمومی و اخلاق‌حسنه چه می‌باشد؟در نهایت دریافتیم که نظربه نسبیت مفاهیم نظم‌عمومی و اخلاق‌حسنه،وضعیت شرط عدم‌استیلاد از جهت صحت یا بطلان نیز امری متغیر و نسبی جلوه‌گر می‌شود و مغایرت یا عدم‌مغایرت آن با نظم‌عمومی و اخلاق‌حسنه بستگی‌تام به وضعیت هر دورةزمانی و اوضاع هر منطقه دارد.ولی می‌توان چنین گفت که این شرط در شرایط‌عادی جامعه مخالف با نظم‌عمومی و اخلاق‌حسنه نمی‌باشد.در متون‌قانونی کشورهای انگلستان و آمریکا نیز فرزندآوری از حقوق‌مثبت زوجین در قبال یکدیگر شمرده نشده و عدم آن مخالفتی با نظم‌عمومی این دوکشور ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the condition of non-childbearing in marriage in terms of opposing to the public order and good morals (A Comparative Study of British and American Law)

نویسندگان [English]

  • Fateme Shabani 1
  • ali jafari 2
1 , MA. in Jurisprudence and Islamic law, University of Tehran (College of Farabi), Qom_Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Jurisprudence and Islamic law , University of Tehran
چکیده [English]

In our law‌freedom and the sovereignty of will are restricted in addition to law by public‌order and goodmorals.Contracts contrary‌to publicorder are invalid and ineffective.The condition in this case is the same‌as the contract and the sentence‌of disability of enforcement of contracts contrary‌to publicorder and goodmorals can be extended‌to conditions contrary to publicorder and goodmorals.One of the conditions that the couple,under the influence of the current socio‌economic conditions,are willing to include‌in the marriage‌contract in‌order‌to ensure its fulfillment and make the adherence of the other party to this condition a requirement that has sanction,is the condition of nonchildbearing;One of the serious challenges around it is the discussion of its contradiction or noncontradiction with public order and good morals. In the present study,relying on descriptive-analytical method, we tried to answer the question:what is the status of non-childbearing condition in marriage in terms of validity or invalidity due to opposition to public‌order and good morals?Finally,we found that due to the relativity of the concepts of public order and good morals,the status of nonchildbearing condition in terms of validity or invalidity also becomes variable and relative,and its contradiction or non-contradiction with publicorder and goodmorals depends‌on the situation of each period and each region.But we can say that under normal circumstances‌of society this condition is not opposed‌to publicorder and . In the legal texts of the United‌Kingdom and the United‌States,childbearing is not considered as a positive right of the couple towards each other,and its absence does not contradict the public order of the two countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • condition of non-childbearing
  • public order
  • good morals
  • marriage
  • invalid