بررسی چالش‌ها ی وارده به قول مشهور در سن بلوغ و تقویت نگاه کیفی و عقلایی به ادله بلوغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد ، ایران.

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد، ایران.

چکیده

چکیده
در این نوشتار به بررسی یکی از مباحث پرچالش فقهی و حقوقی یعنی سن بلوغ می‌پردازیم. در این موضوع مشهور فقهای شیعه از دیرباز مستند به ادله قطعی فتوا به بلوغ دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی داده‌اند. برخی اندیشه‌های فقهی و حقوقی در صدد نقد این مبنا برآمده‌اند و آن را از حیث ادله لفظی و غیر لفظی به چالش کشیده‌اند. لکن این چالش‌ها با رویکرد فقه جواهری مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت همان قول مشهور فقهای شیعه، تثبیت شده است. لکن در مقام نظریه پردازی و با رعایت موازین فقه سنتی نگاه جدیدی به ادله سن بلوغ نموده و دیدگاه کیفی و عقلایی را تقویت می‌نماییم

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the challenges of the famous saying in puberty and strengthening the qualitative and rational view of the reasons for puberty

نویسندگان [English]

  • mohammad noori 1
  • hosein ahmari 2
  • mohsen razmi 3
1 ddff
2 ddd
3 jnjjjj
چکیده [English]

Investigating the challenges of the famous saying in puberty and strengthening the qualitative and rational view of the reasons for pubertyAbstract
In this article, we examine one of the most challenging jurisprudential and legal issues, namely the age of puberty. In this regard, the well-known Shiite jurists have long issued a fatwa documenting the puberty of girls at the age of 9 and boys at the age of 15, based on conclusive evidence. Some jurisprudential and legal ideas have tried to criticize this basis and have challenged it in terms of verbal and non-verbal arguments. However, these challenges have been criticized and analyzed with the approach of jewel jurisprudence, and finally, the famous saying of Shiite jurists has been established. However, in the position of theorizing and observing the criteria of traditional jurisprudence, we take a new look at the arguments of puberty and strengthen the qualitative and rational view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maturity
  • age
  • approx