چالشهای فرا روی مبانی تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی ، واحد سنندج، دانشگاه آزاداسلامی، سنندج،ایران

2 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

پدیده‌های اجتماعی با تحول پدیده‌های پیشین به وجود آمده‌اند؛ نظام حقوقی و نیروی سیاسی هیچ‌کدام به تنهایی پاسخگوی ‏تمامی واقعیت‌های اجتماعی نیستند؛ پایه‌های قانون در ریشه‌های اصلی اجتماع شکل گرفته و نمی‌توان قانون را جدای از اجتماع ‏تحلیل کرد. آنچه که در ایران پس از انقلاب اسلامی در حوزه‌ی قانونگذاری با موضوع مالکیت اراضی روی‌داد،به نوعی تعجیل برای ‏ارائه راه ‌حل و پاسخ‌گویی به انتظارات مردم انقلابی با تکیه بر دیدگاه‌های فقهی و انقلابی می‌باشد. قانون‌گذاری نوین، آخرین ‏نتیجه عقلا به اعتبار تجارب و در پناه فقه به سود عده‌ای از افراد جامعه بود. چالش‌های فرا روی مبانی تحولات مالکیت اراضی، در ‏مسائل بسیاری منشاء بحث بوده و برای تحلیل آن باید سوابق موضوع بررسی و با نظام فقهی و حقوقی تطبیق داد. در این راستا با ‏شناسایی همین چالش‌ها، مبانی تحولات مالکیت اراضی مورد تحلیل قرار می‌گیرد؛ هدف صرفاً کشف قواعد فقهی به عنوان مبنا ‏نیست. این مقاله به تحلیل فرضیه‌ی تاثیر مطلق دیدگاه‌های انقلابی بر سلب مالکیت خصوصی و اقطاع مالکیت عمومی پرداخته ‏است؛ در نهایت نتیجه ‌ای که حاصل می‌گردد بیانگر تأثیر دیدگاه‌های انقلابی در کنار اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی و ‏سیاسی بر تحولات مالکیت اراضی پس از انقلاب اسلامی می‌باشد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges in front of the foundations of land ownership evolutions after the Islamic Revolution

نویسندگان [English]

  • bigard tiemouri 1
  • shahram mohammadi 2
  • ebad rohi 3
1 PhD Student in Private Law, Department of Law, Faculty of Humanities, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Department of Law, Faculty of Humanities, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 Department of Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Iran
چکیده [English]

Every phenomenon in society is the result of the evolution of previous phenomena.The legal system does not manage the country alone and Political force cannot handle social realities. The foundations of law are formed in the basic roots of society. The law cannot be interpreted and analyzed in isolation from society. What happened in Iran after the Islamic Revolution in the field of legislation on land ownership, it is a kind of haste to offer a solution and meet the expectations of the revolutionary people based on jurisprudential and revolutionary views. The new legislation was the last result of the wise, based on experience and under the protection of jurisprudence, for the benefit of some members of society. Challenges in front of the foundations of land ownership change have been the subject of much debate and to analyze it, the records of the subject must be examined and compared with the jurisprudential and legal system. In this regard, while identifying these challenges, the foundations of land ownership evolutions are analyzed; the goal is not simply to discover the rules of jurisprudence as a basis. This article analyzes the hypothesis of the absolute impact of revolutionary views on the expropriation of private property and the termination of public property; Finally, the result that is obtained expresses the influence of revolutionary views with the support of jurisprudence and law, along with social, economic and political conditions on land ownership evolution after the Islamic Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudence and law
  • evolutions
  • land ownership
  • deprivation
  • secession
  • Legitimacy
  • Islamic economics