اجاره سهام در بازار سرمایه و تحلیل آن بر مبنای ماهیت سهام از منظر فقه و حقوق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم

چکیده

دولتها و شرکتها برای گسترش فعالیتهای اقتصادی خود از ابزارهای تامین مالی بهره می جویند با توجه به محدودیتهای شرعی در استفاده از ابزارهای متعارف مالی، اوراق بهادار اسلامی توسط اندیشمندان اسلامی طراحی شد. از جمله آن می توان به اوراق اجاره اشاره کرد. در حال حاضر اوراق اجاره به پشتوانه اموال فیزیکی متقاضیان تامین مالی منتشر می شود. موضوع مقاله حاضر بررسی انتشار اوراق اجاره بر مبنای سهام به عنوان یک دارایی غیر فیزیکی است. آنچه که درخصوص این اوراق، چالش برانگیز است، تبیین فقهی- حقوقی اجاره سهام است. بدین منظور لازم است ابتدا با توجه به تحلیل های گوناگون از ماهیت سهام، امکان و صحت اجاره سهام را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و سپس منافع سهام را که می‌توان در قالب عقد اجاره منتقل نمود احصا کرد. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی اجاره سهام، مورد بحث قرار گرفته است. به نظر می رسد در میان تحلیل های متنوع از ماهیت سهام، پذیرفتن اجاره سهام براساس نظر مشهور فقهاء با چالشهایی مواجه است اما مطابق دیدگاهی که شرکت را به عنوان یک مال اعتباری تلقی کرده و سهم را جزء مشاعی از آن مال محسوب می کند، می توان اجاره سهم را صحیح دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Leasing stocks in the capital market and analyzing it based on the nature of stocks from the perspective of jurisprudence and law

نویسنده [English]

  • Sayyed Mohammad Aminzadeh
Faculty of Tolou-e- Mehr Higher Education Institute
چکیده [English]

Governments and companies use financing tools to expand their economic activities. Due to the sharia restrictions on the use of conventional financial instruments, Islamic securities were designed by Islamic thinkers. These include rental bonds. Lease bonds are currently issued to support the physical property of applicants for financing. The subject of this article is to examine the issuance of stock-based leases as a non-physical asset. What is challenging about these bonds is the jurisprudential-legal explanation of stock leasing. For this purpose, it is necessary to first analyze the possibility and accuracy of stock leasing according to various analyzes of the nature of stocks, and then calculate the benefits of stocks that can be transferred in the form of a lease. In this article, the descriptive-analytical method of stock rent is discussed. Among the various analyzes of the nature of stocks, it seems that accepting stock leases faces challenges according to the well-known opinion of jurists, but according to the view that considers the company as a credit property and considers the share as a common part of that property, Share rent can be considered correct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lease of shares
  • nature of shares
  • benefits of shares. Ijarah sukuk