نقدی فقهی به رویکرد قانون مجازات اسلامی پیرامون آثار اقرار ورشکسته در ضمانت اجراهای مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم،ایران

2 گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم،ایران

چکیده

از نظر فقهی و قانونی تصرفات مالی افراد ورشکسته به جهت صیانت از حقوق طلبکاران نافذ نیست. اقرار به عنوان اخباری علیه شخص که می‌تواند آثار مالی به دنبال داشته باشد، چنانچه از سوی ورشکسته صورت گیرد اعتبار آن به جهت تأثیری که در حق طلبکاران دارد با چالش روبرو است. در یک دعوای کیفری اقرار ممکن است نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم صورت گیرد که قانونگذار مجازات اسلامی در ماده 170 آن را بی اعتبار، و اگر ناظر بر مجازات باشد، نافذ دانسته شده است.
در تحقیق حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که اقرار ورشکسته نسبت به مقر چه در امور کیفری و چه در ضمان مالی ناشی از جرم معتبر است؛ اما نسبت به حقوق طلبکاران نیز هر چند اعتبار اقرار مستظهر بر مبانی محکم‌تری است، اما مشهور فقها اصولاً آن را موجب مشارکت مقرٌله با طلبکاران در اموال موجود ورشکسته نمی‌دانند. همین حکم در خصوص اقرار مثبتِ مجازات‌های مالی نظیر دیه و جزای نقدی نیز جاری است، اما در خصوص ضمانت‌اجراهای کیفری غیر مالی اثرگذاری اقرار با مانعی روبرو نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A

چکیده [English]

A