بررسی و نقد نظریة شخصی انگاری تملک انفال و اموال عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 عضو هیات علمی دانشگاه رضوی

چکیده

ماهیت اختصاص انفال و چگونگی تملک آن‌ها در فقه و حقوق نقش بسیار بسزایی در حفظ ثروت‌ها و اموال عمومی دارد. شرایط و مقتضایات عصر غیبت فقها و مراجع را بر آن داشت تا با استدلال به برخی ادله به سوی تعدیل ماهیت حاکمیتی انفال و شخصی انگاری تملک افراد جامعه در بهره‌بری از انفال گرایش پیدا کنند و فتاوای آنها بر این گردد که برای تملک انفال در عصر غیبت نیازی به اذن از حاکمیت اسلامی نیست. استمرار چنین روندی اشکالات زیادی دارد و بدون توجه به نقش حکومتی و تمدنی فقه در زمان کنونی پیامدهای نامطلوبی برای اجتماع ایجاد می‌شود و باعث از بین رفتن بسیاری از ثروت‌ها و اموال عمومی و ایجاد اختلال در نظام اجتماعی می‌گردد. این نوشتار کوشیده است تا به روش کتابخانه‌ای و تحلیل متن ادلة گرایش فقها و مراجع به شخصی انگاری تملک انفال در عصر غیبت را تحلیل و پیامدهای آن را بررسی کند و به استناد ادله‌ای؛ مانند اصول مذهب، بنای عقلا، ماهیت انفال و احکام ثانوی نظر مناسب با شرایط و اقتضائات عصر معاصر؛ یعنی مالکیت حاکمیتی انفال در عصر غیبت و ضرورت نیاز به اذن گرفتن از حاکمیت اسلامی را همراه با مبانی و ادلة آن ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review and Critique of the Personalization Theory of Anfal Acquisition and Public Property in Imami Jurisprudence and Iranian Law

نویسندگان [English]

  • mahdi Alizadeh 1
  • reza asghari 2
1 researcher
2 razavi
چکیده [English]

The nature of Anfal allocation and how to acquire them in jurisprudence and law has a very important role in preserving wealth and public property. The conditions and requirements of the time of absence of the jurists and authorities led them to argue for some reasons to moderate the sovereign nature of Anfal and personalize the acquisition of members of society in the use of Anfal and their fatwas were to acquire Anfal in the time of absence. There is no need for permission from the Islamic government. Continuation of such a process has many drawbacks and regardless of the governmental and civilizational role of jurisprudence in the present time, it has adverse consequences for society and causes the destruction of many wealth and public property and disrupts the social system. This article has tried to analyze the consequences of the ownership of Anfal in the time of absence by examining the evidence of the tendency of jurists and references to the personalization of the Anfal in the era of occultation, and by quoting arguments; Such as the principles of religion, the foundation of reason, the nature of Anfal and the secondary rulings appropriate to the conditions and requirements of the contemporary era; That is, the sovereign ownership of Anfal in the era of absence and the need to obtain permission from the Islamic government along with its principles and arguments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anfal
  • public property
  • permissibility
  • commonalities
  • Ownership
  • revitalization
  • possession