تبلیغات خلاف واقع در فقه امامیه و حقوق ایران؛ مسئولیت ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس مدعو

2 گروه حقوق دانشگاه خوارزمی

چکیده

تبلیغات خلاف واقع از طریق ارائه اطلاعات نادرست و نمایش غیرواقعی کالا و خدمات بوجود می آید که پیامدهای آن از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. فقها درباره مطلق تبلیغات در معامله حکم به جواز و اباحه داده اند، اما تبلیغی که خلاف واقع باشد و باعث تحصیل مال نامشروع از این طریق و فعالیت توسط اشخاص اعم از مبلغ، بازاریاب و عرضه کننده شود را به استناد قواعد فقهی از جمله «قاعده اعانه بر اثم و عدوان» و« اکل مال به باطل» نیز حرام می دانند. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی تنظیم شده و نتیجه آن این است که اولا؛ فقها امر نظارت بر تبلیغات را مطابق قاعده فقهی ضمان حکومتی به عنوان یک تکلیف بر عهده حاکمان و کارگزاران گذارده و بر تقویت نهاد حسبه و تسعیر به عنوان راهکاری فقهی توصیه موکد نموده اند ثانیا، مطالب خلاف واقع در تبلیغ اگر به صورت شرط و یا وصف در بیاید معامله را منحل و مسئولیت تضامنی آن متوجه تولید کننده، عرضه کننده، سفارش دهنده است که بر مبنای الزامات قراردادی و خارج از عقد شخص زیان دیده حق مطالبه خسارت را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تبلیغات خلاف واقع در فقه امامیه و حقوق ایران؛ مسئولیت ها و راهکارها

چکیده [English]

تبلیغات خلاف واقع از طریق ارائه اطلاعات نادرست و نمایش غیرواقعی کالا و خدمات بوجود می آید که پیامدهای آن از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. فقها درباره مطلق تبلیغات در معامله حکم به جواز و اباحه داده اند، اما تبلیغی که خلاف واقع باشد و باعث تحصیل مال نامشروع از این طریق و فعالیت توسط اشخاص اعم از مبلغ، بازاریاب و عرضه کننده شود را به استناد قواعد فقهی از جمله «قاعده اعانه بر اثم و عدوان» و« اکل مال به باطل» نیز حرام می دانند. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی تنظیم شده و نتیجه آن این است که اولا؛ فقها امر نظارت بر تبلیغات را مطابق قاعده فقهی ضمان حکومتی به عنوان یک تکلیف بر عهده حاکمان و کارگزاران گذارده و بر تقویت نهاد حسبه و تسعیر به عنوان راهکاری فقهی توصیه موکد نموده اند ثانیا، مطالب خلاف واقع در تبلیغ اگر به صورت شرط و یا وصف در بیاید معامله را منحل و مسئولیت تضامنی آن متوجه تولید کننده، عرضه کننده، سفارش دهنده است که بر مبنای الزامات قراردادی و خارج از عقد شخص زیان دیده حق مطالبه خسارت را دارد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • a.a.a
  • b