نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک

دوره 4، شماره 5، بهار و تابستان 1391، صفحه 79-106

سیدعلیرضا فروغی