نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. نگاه فقه تطبیقی به سنّ بلوغ؛ امارة تعبدی یا نشانة طبیعی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 159-186

علیرضا اسماعیل‌آبادی؛ حمیده یزدی مقدم