نویسنده = ���������� ���������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. حقیقت و گسترة حکم حکومتی و نقش آن در حل مسائل نوپیدای جامعه

دوره 3، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 163-190

محمداسحاق عارفی شیرداغی